Projekt

TYTUŁ PROJEKTU:
Wzrost aktywności eksportowej marki IMPEROLL poprzez udział w międzynarodowych targach w Niemczech i Ukrainie oraz misji gospodarczej do Niderlandów.
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

OPIS:
Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Rodzinne IMPEROLL Spółka Cywilna, właściciel marki
produktowej IMPEROLL. IMPEROLL od 20 lat produkuje i montuje najwyższej jakości wewnętrzne i zewnętrzne systemy żaluzyjne. Wnioskodawca realizuje program promocji branży budowy i wykańczania budowli. Działania promocyjne będą realizowane w ramach międzynarodowych imprez targowych w Niemczech i na Ukrainie oraz w trakcie wyjazdowej misji gospodarczej do Niderlandów. Realizowane w ramach projektu działania promocyjne mają na celu wzrost rozpoznawalności marki IMPEROLL na rynkach zagranicznych oraz oferowanych przez nią produktów. W wyniku realizacji kompleksowych działań́ promocyjnych przewiduje się przede wszystkim:
• umocnienie międzynarodowej pozycji Wnioskodawcy na tle zagranicznych konkurentów,
• wzrost liczby podpisanych kontraktów/umów z zagranicznymi odbiorcami, a w konsekwencji
wzrost wolumenu sprzedaży produktów na arenie międzynarodowej.

Zakres projektu:
1. Udział w charakterze wystawcy na 2 wydarzeniach wystawienniczych w okresie do czerwca 2022 roku (na terenie: Niemiec i Ukrainy). Na targach zrealizowane zostanie narodowe stoisko informacyjnopromocyjne.
2. Realizacja indywidualnej, wyjazdowej misji gospodarczej do Niderlandów.
3. Wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do utrwalenia wizerunku marki produktowej IMPEROLL oraz w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki.
Promocja wskazanych produktów IMPEROLL na rynkach zagranicznych wpłynie na umocnienie wizerunku na rynkach europejskich. Aktywny udział w promowaniu Marki Polskiej Gospodarki polegać będzie na umieszczeniu logo na panelu zabudowy stoiska wystawienniczego Wnioskodawcy.
Projekt będzie realizowany w okresie od 16.03.2020 do 30.06.2022. Wkład własny zostanie
sfinansowany z prywatnych środków Wnioskodawcy.

CEL:
Celem projektu jest pozyskanie minimum 5 zagranicznych odbiorców, skutkujące zwiększeniem sprzedaży eksportowej do zagranicznych klientów. Wnioskodawca przewiduje, że dzięki nawiązaniu kontaktów podczas targów w Kijowie i Stuttgarcie oraz misji w Niderlandach eksport produktów będących przedmiotem wniosku wzrośnie dwukrotnie do roku 2024. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki dzięki realizacji projektu, w ramach którego zaplanowano wzięcie udziału przez Wnioskodawcę w 2 wydarzeniach branżowych oraz w misji gospodarczej do Niderlandów, podczas których nawiązane zostaną nowe relacje biznesowe, a także przeprowadzone zostaną działania promocyjne. W rezultacie, realizacja projektu skutkować będzie umocnieniem rozpoznawalności marki produktowej IMPEROLL, która ma szansę stać się marką cenioną na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji doprowadzi do szybkiego wzrostu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej spółki.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 453 700,00 zł
DOFINANSOWANIE: 340 275,00 zł